manaki consulting

...underlättar framgång genom effektivt beslutsfattande, kreativa mötes- och dialogformer, och strategiskt värderings- och mångfaldsarbete...

Vi använder flertalet etablerade metoder och verktyg i våra uppdrag. De som efterfrågas mest är:
Co-Resolve är en effektiv beslutsprocess, och samtidigt ett sätt att vara för ledare som eftersträvar det kommunikativa ledarskapet. Genom att vara uppmärksam på olika perspektiv, hur kommunikationen i gruppen påverkar, och inte minst din egna ledarroll, tillåts du som ledare ta beslut som ger effekt. Metoden, eller kanske snarare förhållningssättet, bygger på din färdighet att tydligt vandra mellan rollen som starkt påverkande ledare och rollen som öppen neutral ledare. Och att kontinuerligt använda beslutsgruppen för att göra beslutet det bästa möjliga. "Vad behöver du för att gå med på detta?" är den kraftfulla fråga som lyfter fram utmaningarna i implementeringen av beslutet. Andra väljer Co-Resolve för dess förmåga att hantera kommunikationshinder såsom avbrytande, radio-pratande, undanglidande, och generaliserande. Namnet? Namnet illustrerar intentionen att tillsammans lösa upp de aspekter som ofta hindrar effektivt ledningsarbete. Läs mer om Co-Resolve.

5toFold är kraftfull beslutsprocess för såväl komplexa beslut som för enklare vardagsbeslut. Processen ger tillgång till hela gruppens visdom, stärker individuellt ansvarstagande, och bygger engagemang för genomförandet. Styrkan i beslutsprocessen ligger i de tydliga stegen, som underlättar för alla beslutsfattare att hitta sitt perspektiv på effekten av beslutet i verksamheten. Inledande klargörande frågor innebär att beslutsförslaget får önskvärd tydlighet, möjligheten att tycka om lyfter fram olika perspektiv, beslutsfattandet ger indikation på kapacitet att genomföra och de relaterade utmaningarna. Vår erfarenhet visar att grupper som använder 5toFold bygger medvetenhet om beslutens effekt på verksamheten, tydlighet i besluten, och en närhet till besluten som innebär att beslut inte ifrågasätts. Namnet? Namnet illustrerar själva beslutsfattandet, då fem fingrar indikerar fullt stöd till förslaget och ansvar för implementeringen, i en skala ner till en stängd hand, "fold", som indikerar att beslutet går emot syftet och därför inte ska tas där och då.

Genuine Contact™ programmet är ett arbetssätt och ett verksamhetsutvecklingsprogram för organisationer som vill utvecklas och nå sin verkliga potential. Vi utgår alltid från varje organisations behov, tillsammans arbetar vi med kapacitet och vilja att förändra, engagemang och design av utvecklingsprocessen, implementering av det nya samt utvärdering och system för uppföljning. Medarbetarna är delaktiga i visioner och utmaningar och ges utrymme att skapa resultat. Samtidigt som du och dina medarbetare utvecklar verksamheten, lär ni er verktyg och metoder genom de utbildningssteg som finns inplanerade i er process. På så sätt tar du och dina medarbetare snabbt ansvar och ägarskap för metoderna och verktygen och därmed ledarskap för vägen framåt. Programmet har en enkelhet som passar för komplexa situationer och beslut, och hjälper organisationer att enklare hitta lösningar på utmaningar genom verktyg som inbjuder innovation och sätter fokus på det som är viktigt. Vår erfarenhet är att detta innebär en struktur som skapar ordning, tydliga roller och överensstämmelse mellan befogenheter, ansvar och skyldigheter. Vidare främjar en kultur med energi och engagemang, samarbete och arbetsglädje. Och inte minst, ger förutsättningar för en kultur av ledarskap.

Deep Democracy - the Lewis method stödjer dialog i komplexa frågeställningar, inklusive de konfliktfyllda. Den utgår från gruppens samlade kunskap och erfarenhet och synliggör olika perspektiv och synsätt, inklusive de alternativa. Vår erfarenhet visar att detta innebär bättre och mer transparenta lösningar, och att tagna beslut genomförs. Över tid bygger det dessutom gemensam kunskap, medskapande-attityd, delaktighet, kontinuerligt lärande och ger "empowerment". Johann Rehnbergs profil på deep-democracy.net.

Medicine Wheel Tool
TM, där namnet speglar kopplingen till de grundläggande frågor som ofta avgör varaktighet och framgång, är ett enkelt verktyg som underlättar när vi vill hitta svaren på syftet med något, vilket ledarskap som bäst stöttar det syftet, visioner och mål, vilka som berörs och ska involveras, samt hur målen ska nås. Genom att samtala kring dessa frågor i ett sammanhang skapas en samsyn kring relationer, möjligheter och utmaningar, i ett förestående projekt. Vår erfarenhet visar dessutom att aktiviteter som hittar samsynen lägger mer tid på att implementera och mindre tid på att ifrågasätta hur saker och ting görs.

Cultural Transformation Tools (CTT) från Barrett Values Centre är verktyg för utvärdering och förstärkning av kultur- och värderingar i en organisation.. CTT-verktyget ger tillgång till information för att planera och leda förändring, arbeta med en kulturtransformering, mångfalds- och inkluderingsarbete, ledarutveckling, kundåterkoppling etc. Verktyget inbjuder till utveckling på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Resultatet av en CTT-utvärdering lyfter fram de grundläggande faktorer som påverkar verksamheten mest, och därmed också information om var insatser ger mest effekt. CTT verktyget innehåller två grundmodeller för att analysera insamlat data, dels sju nivåer av medvetenhet (a.k.a the Barrett model) som bygger på Maslows behovstrappa, dels verksamhetsbehov (a.ka. the Business Needs Scorecard) som bygger på Kaplan & Nortons balanserade styrkort. Vår erfarenhet visar att organisationer väljer CTT för att utvärderingarna görs via internet och bara tar ca 20 min att göra, resultatet presenteras enligt önskade demografiska parametrar och på så sätt erbjuder olika grader av djup, det är kostnadseffektivt i och med att kostnaden baseras på antal rapporter, inte antal svar (för skolor är kostnaden starkt reducerad), samt att tiden från att utvärderingen startas tills du har ett svar är oftast bara 2-4 veckor. Läs mer om Cultural Transformation Tools...

Open Space Technology är en perfekt mötesform för frågor med stor komplexitet, där utmaningen är angelägen, och där det finns engagemang och en mångfald av intressenter. I openspace ges deltagarna ansvaret att ge mötet ett innehåll och att organisera sig. Handlingsutrymmet är definierat genom de förutsättningar som utarbetats innan, och strukturen för mötet ger tydliga spelregler. De fyra principerna underlättar för deltagarna att förstå att visdomen att finna lösningar finns i rummet, att ha fokus på bästa möjliga och inte oroa sig för “om bara…”, samt att kreativitet kräver frihet. Kompletterat med lagen om rörlighet, som säger att du ska använda dina fötter för att befinna dig i situationer där du kan lära dig något och/eller tillföra något, ger det tillräckligt med struktur för att inbjuda kreativitet och innovation, uppmuntra distribuerat ledarskap, självstyrande grupper och ett gott arbetsklimat.
Harrison Owen upptäckte Open Space-metoden. Idag används Open Space-metoden för grupper från 7-2000 deltagare i mer än 140 länder, och tiotusentals handledare har utbildats över hela världen. Metoden används i många olika sammanhang och lämpar sig i förändrings- och utvecklingsarbete liksom för erfarenhetsutbyte och i utbildningssammanhang. Vår erfarenhet visar att Open Space-mötet innebär att alla viktiga frågor kommer upp på bordet, varje fråga diskuteras så mycket som deltagarna vill, prioriterade frågor identifieras och ansvar tas för aktiviteter i nästa steg.

Whole Person Process Facilitation (WPPF) är vår "house style" när vi underlättar möten mellan människor. Metoden ger utrymme för alla de unika kunskaper, erfarenheter, och färdigheter, som finns hos deltagarna i ett möte. Utgångspunkten är att alla möten ska inbjuda till lärande, och innebär att ett möte planeras för att ge utrymme för olika lärstilar, kommunikationsfilter, "whole brain" tänkande, energin i rummet m.m. Metoden har bl.a sitt ursprung i de tankar som finns i Kolbs lärstilar och Myers-Briggs personlighetstyper.
Enkelt beskrivet innebär det att ett möte inleds med någon som får deltagarna att landa & fokusera ("check-in"), sedan processas de olika ämnena på agendan i flera steg. Vi använder verktyg såsom tidslinjer, rundor, beteende&gensvar, struten, organisationens livscykel, sorgecykeln, storytelling, talking stick etc etc för att ge struktur i processandet och komma fram till ett resultat.
När vi använder andra metoder och verktyg gör vi gärna det inom ramen för en WPPF-container. Ett möte som underlättas med WPPF avslutas oftast med att vi skördar lärandet, t.ex genom att reflektera kring vad var och en har upplevt och lärt sig.

GruppExpo är en mötesmetod som kan användas för att fördjupa arbetet inom några specificerade frågeställningar, det kan till exempel vara ämnen som man processat och som behöver diskuteras mer i detalj. Metoden inbjuder en grupp att hantera flera frågor parallellt, man fördjupar sig i de olika frågorna och införlivar allas sakkunskap i slutresultatet.
GruppExpo är en effektiv metod för att nå en gemensam förståelse på kort tid, vare sig det handlar om strategier, handlingsplaner, utveckla processer och system, eller behandla värderingar. GruppExpo är utvecklad av Innotiimi.